رشته هاي تحصيلي

- حسابداری صنعتی
- مدیریت کسب وکار
- تکنولوژی شیر و فرآورد ههای لبنی
- پرورش گاو