تماس با کشتارگاه شرکت گوشت و شير بهين

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلیآدرس: ورامین، خیرآباد، جاده خورین، بعد از ندامتگاه خورین، شرکت گوشت و شیر بهین

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلیتلفن: 4 - 36776450 - 021

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلیفکس: 36776434 - 021

وب سایت شرکت گوشت و شیر بهین : www.behinmeat.com