واحد تحقيق و توسعه گروه

واحد تحقیق و توسعه گروه تولیدی کشاورزی توکلی در راستای استراتژیهای کلی شرکت، به توسعه و بهینه سازی اهداف شرکت اقدام نموده است.
  • اجرا و مستند سازی کارهای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در زمینه جمع آوری جستجوی اطلاعات مورد نیاز در زمینه تولید محصولات شیر، لبنیات، انواع گوشت قرمز و گوشت شتر مرغ در صنعت غذا و نمونه سازی و گرفتن تائیدیه‌های لازم جهت محصولات جدید، تعریف استراتژی‌های جدید با توجه به سازماندهی پروژه های شرکت، تهیه تیم انجام پروژه‌های شرکت و گزارش دهی
  • تحقیق و بررسی در رابطه با محصولات گذشته و تحقیقات لازم در زمینه تولید محصولات نوین در جهت. توسعه و بهینه سازی اهداف شرکت
  • تحقیق در رابطه با افزایش ظرفیت خط تولید و کاهش ضایعات مواد خام اولیه جهت تولید محصولات بدون پایین آمدن کیفیت نهایی محصولات
  • همکاری با سایر موسسات علمی و پژوهشی
  • شناسایی بازارهای هدف در داخل و خارج کشور
  • حضور فعال در سمینارها و همایش‌های بین المللی در رابطه با صنعت غذا