واحد حقوقي

شرح وظایف واحد حقوقی
  • رسیدگی به مسائل حقوقی گروه و شرکتهای تابعه گروه
  • تطابق مقررات و قوانین با دیدگاههای اجرایی و نظارت مستمر بر آن
  • نظارت و بررسی و تایید کلیه قراردادها  
  • معاضدت حقوقی با دادسراها و مراجع قضایی  
  • نظارت و رسیدگی بر پیگیری تخلفات کارکنان شرکت و گزارش به مدیر عامل جهت اتخاذ تصمیم  
  • اخذ استعلامات حقوقی و پاسخ به استعلامات  
  • تنظیم آگهی مناقصه و مزایده رسمی و نظارت بر حسن انجام آن
  • نظارت بر پیگیری مطالبات جاری و معوق شرکت
  • نظارت بر تشکیل پرونده های موضوعی مرتبط و احاله آن به وکیل رسمی دادگستری