واحد مالي

مهمترین وظایف مدیر مالی گروه

         

 

                 · طراحی و نظارت بر سیستم های حسابداری ، حقوق و دستمزد ، انبار ، اموال ، فروش ، وجوه نقد ، بهای تمام شده و زنجیره امین و .... شرکتهای گروه ( صنایع شیر تهران ، گوشت و شیر بهین ، سردخانه های صنعتی مهروارنا ، یاقوت سبز ، دامدوش ورامین ، مهرگوچی ، درخشش صنعت شهر، برج کالای وارنا و ...)


                   · تهیه بودجه عملیاتی با همکاری سایر قسمتهای ذیربط .

 

                   · نظارت بر تهیه و بررسی کلیه قراردادهای شرکت .

 

                  · نظارت عالیه بر اجرای آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال و .... شرکتهای گروه.

 

                  · نظارت و بررسی ترازهای مالی ماهیانه ، حسابهای نقدینگی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ماهیانه و حسابهای فر مابین شرکتهای گروه .

 

                  · نظارت بر تهیه گزارشات 6 ماهه جهت ارائه به حسابرسان و بازرسان قانونی .

 

                 · نظارت بر تهیه گزارش فعالیت هیئت مدیره با همکاری قسمتهای ذیربط .

 

                · تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، نسبتهای مالی و ارائه طریق جهت اصلاح و بهبود آنها .

 

                · نظارت بر تهیه صورتهای مالی صورتهای سالانه و هماهنگی و تائید توسط حسابرسان مستقل .

 

               · تهیه لوایح و گزارشات درخواستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی .

 

               ·    نظارت بر تهیه صورت گردش نقدینگی ( CASH FLOWجهت تمامی شرکتها ) .


         . نظارت بر تهیه اظهارنامه های مالیاتی جهت شرکتهای گروه .

                                                                           مدیریت :  بنیامین نعیم آبادی

                                                         Bn.naeimabadi@gmail.com