واحد روابط عمومي و تبليغات

مهمترین وظایف واحد روابط عمومی و تبلیغات
 • اجرای سیاست های اطلاع رسانی گروه و شرکتهای تابعه   
 • همکاری با رسانه های دسته جمعی    
 • پاسخگویی به شبهات و ابهام ها    
 • ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان و مدیران مجموعه
 • افکار سنجی عمومی  
 • مشارکت در امور فرهنگی و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی  
 • طراحی کلیه امور چاپی و تبلیغاتی گروه و شرکتهای تابعه
 • تهیه اسناد و آرشیو تصویری از فعالیتهای موجود در گروه و شرکتهای تابعه
 • نظارت بر انتشارات و نشریات
 • تهیه و اجرای کلیه امور تبلیغاتی گروه و شرکتهای تابعه
 • اجرای مناسب مراسم و مناسبتها
 • مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک گروه و شرکتهای تابعه  
 

ایمیل: pr@varnadairy.com ,  info@varnadairy.com