• سردخانه های 20 هزار تنی مهر وارنا سردخانه های 20 هزار تنی مهر وارنا